top of page

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Esje’s Cakes KvK-nr: 75824590, gevestigd aan de Grubbehoeve 48, te Amsterdam

Artikel 1 – Definities
 1. Esjes Cakes: gevestigd te Amsterdam onder KvK-nummer 75824590

 2. Klant: degene met wie Esjes Cakes een overeenkomst is aangegaan.

 3. Partijen: Esjes Cakes en klant samen.

 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 5. Dag: werkdagen;

 
Artikel 2 – Toepasselijkheid
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Esjes Cakes.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Artikel 3 – Offertes
 1. Offertes van Esjes Cakes zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

 2. Een offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in de offerte staat vermeld. 

 3. Als de klant een offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt de offerte.

 4. Offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 4 – Aanvaarding
 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte, behoudt Esjes Cakes zich het recht voor de offerte alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 

 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Esjes Cakes slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

 

Artikel 5 – Prijzen
 1. Alle prijzen die Esjes Cakes hanteert zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 2. Esjes Cakes rekent 20% toeslag bovenop de prijs van het product indien deze binnen 7 dagen geleverd moet worden.

 3. Alle prijzen die Esjes Cakes hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Esjes Cakes te allen tijde wijzigen. 

 4. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Esjes Cakes niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 

 5. De klant heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 

Artikel 6 – Proeverijen en monsters

Indien de klant een monster of proeverij van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of proeverij overeenstemmen.

 

Artikel 7 – Betaling
 1. Esjes Cakes levert uitsluitend bij gehele betaling van de bestelling. In het geval van op maat gemaakte bestellingen wordt er uitsluitend geleverd indien er uiterlijk 7 dagen voor lever-/afhaaldatum een aanbetaling van de helft is voldaan, de andere helft van het bedrag kan worden voldaan bij afhalen of levering.

 2. Betaalt de klant de aanbetaling niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Esjes Cakes gerechtigd bestelling te annuleren.

 3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Esjes Cakes te melden.

 4. In geval van wanbetaling van de klant heeft Esjes Cakes behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 8 – Annulering
 1. Bestellingen kunnen tot 7 dagen voor de overeengekomen afhaal-/leverdatum kosteloos door de klant worden geannuleerd. Eventuele gemaakte kosten voor een specifiek ontwerp worden wel in rekening gebracht. De aanbetaling( minus de reeds gemaakte kosten) wordt vervolgens binnen 14 dagen aan de klant overgemaakt.

 2. Bij het annuleren van bestellingen binnen 7 dagen voor de overeengekomen afhaal-/leverdatum komt de aanbetaling te vervallen. Indien de klant reeds het volledige bedrag heeft betaald wordt er 50% van het totale bedrag in rekening gebracht en wordt het resterende binnen 14 dagen aan de klant geretourneerd.

 3. . Bij het annuleren van bestellingen binnen 3 dagen voor de overeengekomen leverdatum vindt er geen restitutie van het reeds betaalde bedrag plaats.

 

Artikel 9 – Overmacht
 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Esjes Cakes in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Esje’s Cakes kan worden toegerekend in een van de wil van Esjes Cakes onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Esjes Cakes kan worden verlangd. 

 2. Indien er sprake is van een situatie zoals benoemd in lid 1, wordt de klant hier zo snel mogelijk, doch binnen 24 uur na het ontstaan van de situatie, van op de hoogte gesteld. Esjes Cakes gaat altijd op zoek naar een passende oplossing, echter kan het voorkomen dat een bestelling geannuleerd moet worden. In dit geval zal er, binnen 14 dagen, een restitutie van het al door de klant betaalde bedrag plaatsvinden. Dit wordt teruggestort naar het bij ons bekende rekeningnummer.

 3. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden;  onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen;  computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
 1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging of tot het moment van ophalen door de klant bij Esjes Cakes, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Esjes Cakes is niet verantwoordelijk voor beschadigingen aan de geleverde producten nadat deze zijn opgehaald of afgeleverd op de gewenste locatie.

 2. Bij het ophalen van de bestelling is het vervoer voor risico van de klant. Esjes Cakes zorgt ervoor dat de bestelling stabiel, goed verpakt en vervoersklaar is.

 3. Esjes Cakes zal de klant altijd adviseren in de wijze waarop de bestelling vervoerd dient te worden. Het algemene advies luidt; op de vloer van de auto, bijv. voor of achter de bijrijdersstoel. Dit is de meest stabiele plek. Een achterbak kan ook zeker een mogelijkheid zijn, mits deze leeg is, Esjes Cakes kan op aanvraag een stukje antislip meegeven.

 4. Wij werken met producten zoals onder andere: melk, tarwe, noten, ei, lactose, cacao, bonen en gluten. U dient zelf rekening te houden met eventuele allergieën, Esjes Cakes is niet aansprakelijk voor gevolgen veroorzaakt door allergische reacties.

 

Artikel 11 – Bezorging en afhalen
 1. Levering van de bestelling vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 

 2. Afhalen van de door de klant gedane bestelling kan op een vooraf afgesproken tijd en locatie

 3. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Esjes Cakes het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 

 4. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Esjes Cakes kan tegenwerpen.

 5. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 6. Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken. Deze kosten zijn als volgt:
  Amsterdam Zuidoost, Diemen, Duivendrecht: € 6,50
  Amsterdam: €10,-
  Daarbuiten hanteren wij een starttarief van € 10,00 + €0,50 per gereden kilometer, heen en terug.

 

Artikel 12 – Retentierecht
 1. Esjes Cakes kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Esjes Cakes heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 

 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Esjes Cakes.

 3. Esjes Cakes is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

 

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud
 1. Esjes Cakes blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Esjes Cakes op grond van wat voor met Esjes Cakes gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

 2. Tot die tijd kan Esjes Cakes zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 

 3. Indien Esjes Cakes een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Esjes Cakes het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

Artikel 14 – Bewaring
 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

 

Artikel 15 – Klachtenregeling
 1. De klant dient een door Esjes Cakes geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Esjes Cakes daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 uur na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 

 3. Consumenten dienen Esjes Cakes uiterlijk binnen 48 uur na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Esjes Cakes in staat is hierop adequaat te reageren. 

 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 6. Esjes Cakes is niet verantwoordelijk voor het vervoer van de bestelling door de klant of de condities waarbij deze thuis of op locatie bewaard wordt.

 

Artikel 16 – Vervaltermijn

Elk recht van de klant op een eventuele schadevergoeding van Esjes Cakes vervalt in elk geval 48 uur na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Wijziging van de overeenkomst

 Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Esjes Cakes is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Esjes Cakes zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Esjes Cakes bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Artikel 15 – Toepasselijk recht
 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Esjes Cakes is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Amsterdam, 1 juni 2021

Bijlage 1 | specificatie van ingeschakelde derde(n)

OVERZICHT VAN INGESCHAKELDE DERDE(N) EN DIENS VERWERKINGSLOCATIE:

 

Moneybird (Facturatie/ administratieprogramma) - Enschede

MijnDomein (Webhosting en e-mail) - Lelystad
Mollie (Online betalingen) - Amsterdam

Boekhoudt.org (Boekhouding) - 's- Gravenhage

bottom of page