top of page

Privacy Statement

Esjes Cakes verwerkt persoonsgegevens van haar klanten en andere contactpersonen. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens Esjes Cakes wanneer, waarom en op welke manier verwerkt.

Wanneer verzamelt Esjes Cakes (persoons)gegevens?

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door klanten en overige contactpersonen verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen bij de aanvraag en het gebruik van onze diensten, bij aankoop van producten en bij een bezoek aan onze website. Wij verzamelen ook gegevens wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt.

Welke (persoons)gegevens verwerkt Esjes Cakes?

Esjes Cakes verzamelt contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot eerdere bestellingen en gebruik van onze diensten. Ook slaan wij contacthistorie op, bijvoorbeeld wanneer u een vraag stelt aan onze klantenservice.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan Esjes Cakes, kan Esjes Cakes aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over uw gebruik van onze diensten en website(s).

Waarom verwerken wij (persoons)gegevens

Esjes Cakes verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen leveren. Zo slaan wij gegevens op voor het vastleggen van een bestelling en de financiële administratieve afhandeling. Ook heeft Esjes Cakes gegevens nodig bij het (kunnen) beantwoorden van vragen, het afhandelen van klachten en het verwerken van eventuele terugvorderingen. Na het plaatsen van een bestelling wordt een offerte- en factuurnummer gekoppeld aan uw account.

Esjes Cakes maakt gebruik van cookies op haar websites. Dit doen wij om onze websites te analyseren en optimaal te laten functioneren, om onze dienstverlening te verbeteren, voor sociale media en voor het tonen van relevante advertenties op andere websites. Lees hierover meer in ons cookie statement.

Derde ontvangers

Esjes Cakes verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Esjes Cakes blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Esjes Cakes en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen. Het kan zijn dat Esjes Cakes gehouden is de gegevens nog wel voor andere doeleinden (administratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@esjescakes.com

Esjes Cakes wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Klik hier.

Beveiliging

Esjes Cakes heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. Esjes Cakes schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk. Esjes Cakes is wettelijk verplicht om verkeers-en locatiegegevens voor justitiële onderzoeks- en opsporingsdoeleinden te bewaren op basis van de Wet Bewaarplicht Telecomgegevens.

Vragen

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement horen we die natuurlijk graag. Laat het weten via info@esjescakes.com

Vragen

Esjes Cakes behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

bottom of page